116. three boys after solvent sniffing

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

116. three boys after solvent sniffing