11. Tin Lizzy

Manila, Chinese Cemetery

11. Tin Lizzy